Zdravotnické kurzy

Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). V rámci Junáka se rozlišují dva typy zdravotnických kurzů:

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Je definovaný ministerskou vyhláškou (rozsah 40 hodin), na jehož konci obdrží absolvent osvědčení o kvalifikaci ZZA. Tento kurz je zároveň nezbytným předpokladem pro získání vůdcovské zkoušky. Platnost osvědčení je právně neomezená.

S osvědčením získá absolvent i časově omezené oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, které platí pouze v rámci akcí Junáka a to na dobu 4 let od data získání osvědčení. Po uplynutí lhůty je nutné si oprávnění prodloužit doškolovacím kurzem, aby mohl dotyčný na akcích Junáka zastávat funkci zdravotníka.

Kurz ZZA může mít dvě podoby. Buď se jedná o kurz akreditovaný MŠMT tj. s celostátní platností, nebo neakreditovaný kurz platný pouze v Junáku.

Zdravotnického kurzu se mohou zúčastnit členové Junáka starší 16 let (zdravotníkem ovšem může být jen osoba starší 18 let).

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Prodlužuje platnost oprávnění k výkonu funkce zdravotníka o další 4 roky. Doškolení má časový rozsah 8 hodin. Po uplynutí 6 let od získání osvědčení nelze doškolovací kurz absolvovat, dotyčný se musí přihlásit opět na 40-hodinový kurz zdravotník zotavovacích akcí. Účastník musí být plnoletý.